Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak web sitesini kullanan Eczacıbaşı Yapı Grubu Kuruluşları (Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirketler tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye www.vitra.com.tr internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikalarından ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz;

- Dilek, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirmeye alınabilmesi ve iletişim, - Müşterilerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası,
- Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
- Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası,
- Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,
- Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası, - Marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
- Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Çalışanların sözleşmeleri kapsamında yapılması gereken ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Müşterilerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sözleşme öncesi ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, satış sonrası hizmetler ve sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
- Tedarikçi/bayi/iş ortağı ile ilişkilerin yönetimi, geliştirilmesi, planlanması ve icrası,
- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;


gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirketimize özgü iç faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sizinle olan ilişkimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizin ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ve fiziki güvenliğimizin temin edilebilmesi ve getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında diğer Eczacıbaşı Topluluk Şirketlerine, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/EYAP-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/Intema-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/VitrA-Karo-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz ilgili Eczacıbaşı kuruluşu EYAP Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, İntema Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, VitrA Karo Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ
Tarafıma sunulan ve okuyup anladığım Aydınlatma Metni kapsamında; marka hakkındaki algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların ve marka yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası, ürün ve hizmetler ile ilgili beğeni, bağlılık, profilleme, memnuniyet çalışma ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, müşterilere özel kampanyalar, promosyonlar planlanması ve icrası, müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesine ve Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarıyla, yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, hizmet sağlayıcılarla ve iştiraklerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

Tasarrufunuzu Hesaplayın

Evde yaşayan kişi sayısını ve duşta geçirilen zamanı girin, standart armatüre göre yaptığınız su tasarrufunu ve bütçenize yansımasını görün.

Evinizde kaç kişi yaşıyor ?
1 Kişinin duşta geçirdiği zaman (dk)
Hesapla
  • Su Masrafları/yıl
  • Enerji Masrafları/yıl
  • Tasarruflarınız/yıl
236686
455236686

Standart Batarya

Artema Termostatik
Batarya

Tekrar Hesapla